Hoeveel subsidie krijgt u voor uw woningaanpassingen?

03 mei 2016

In een eerder blogartikel hebben we al uitgebreid uitgelegd dat het mogelijk is om subsidie voor een woningaanpassing te krijgen. In dit artikel lichten we toe hoeveel subsidie u kunt ontvangen en welke kosten mogelijk voor uzelf zijn. Let op: Om subsidie te krijgen heeft u een Wlz-indicatie nodig of een aanmelding bij het Wmo-loket.

Subsidie woningaanpassing door gemeente

“De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de subsidie van woningaanpassingen als trapliften en drempelaanpassingen. Tot 2017 vergoedt de gemeente ook woningaanpassingen voor mensen met een Wlz-indicatie.” Regelhulp.nl

Valt uw woningaanpassing onder de Wmo? Dan moet u de gewenste aanpassingen eerst voorleggen aan het Wmo-loket binnen uw gemeente. Daarna wordt bepaald u subsidie krijgt voor de aanpassing en hoeveel.

Valt uw woningaanpassing onder de Wlz? Dan moet u uw probleem eerst met uw contactpersoon binnen de gemeente bespreken. Zij zullen u een oplossing/aanpassing aandragen.

In veel gevallen vraagt de gemeente een eigen bijdrage voor de aanpassing. Houd hier rekening mee.

Eigen bijdrageregeling

Als de gemeente bepaalt dat er een eigen bijdrage nodig is, sturen zij uw aanvraag door naar het Centraal Adminstratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK). Zij berekenen op basis van uw aanvraag de eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomens afhankelijk, kan eenmalig of verspreid zijn over meerdere periodes en mag nooit hoger zijn dan de kosten voor de aanpassing.

Dit bekent dat wanneer u een eigen bijdrage moet betalen, u het CAK eenmalig of periodiek betaalt voor de woningaanpassingen. Hoe hoog deze bijdrage kan zijn leest u op de website van het CAK. Bereken hier uw eigen bijdrage. De uitkomst is slechts een indicatie. Het uiteindelijke bedrag kan afwijken.

Persoonsgebonden budget

Als uw gemeente u geen subsidie toekent, kunt u een beroep doen op uw persoonsgebonden budget (pgb). Onder de Wmo en Wlz heeft u het recht om een persoonsgebonden budget toegewezen te krijgen. Dit is een potje met geld dat u vrij kunt besteden aan zorg, mits deze zorg voldoet aan de eisen van het pgb.

Hoeveel er in uw potje zit wordt bepaald door twee partijen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de hoeveelheid zorg die u nodig hebt vast. Deze indicatie wordt door uw gemeente omgezet naar een pgb o.b.v. de vastgestelde tarieven van de overheid.

Een voordeel met een pgb is dat u vrijer bent om de betreffende aanpassing uit te kiezen. Hoe dit precies werkt leest u op de website van het pgb. U kunt daar ook meer informatie vinden over de mogelijke hoogte van het budget.

Verzekerd voor woningaapassingen?

De Wmo gaat niet via een ziektekostenverzekering maar via het pgb of zorg door de overheid in natura.

Als u woont en/of werkt in Nederland bent u verzekerd voor de kosten van langdurige zorg (Wlz). Bij werknemers wordt de premie van deze zorg elke maand van het loon ingehouden. In andere gevallen wordt deze premie gevorderd via de belastingdienst. In hoeverre de kosten voor de woningaanpassing worden vergoed is afhankelijk van het CIZ.

Dit betekent dat u automatisch verzekerd bent voor de kosten die u maakt voor woonaanpassingen mits deze kosten vooraf goedgekeurd zijn door de gemeente.

Hoeveel subsidie u krijgt

Hoeveel subsidie u krijgt is sterk afhankelijk van de aanpassing die u wenst en uw zorgsituatie. Een overzicht van aanpassingen die vergoed worden door de gemeente vindt u hier. Voor veel aanpassingen is een eigen bijdrage vereist. Als de gemeente uw aanvraag niet goedkeurt kunt u ook kijken of u de aanpassing kunt financieren met een pgb.

In alle gevallen kunt u het best overleggen met uw gemeente over de kosten en mogelijkheden. Valt u binnen de Wmo? Ga dan naar het Wmo-loket. Valt u binnen de Wlz? Neem dan contact op met het CIZ.

Deel dit bericht